El patró de Catalunya

Sant Jordi, patró de Cata­lu­nya. Per què és ell i no un altre? Com és que entre tots els tros­sets que que­den als Països Cata­lans, podríem recons­truir gai­rebé sen­cer el cava­ller Sant Jordi? Envol­tat de núvols i caval­cant un cavall blanc, Sant Jordi acom­panyà el comte Bor­rell II l’any 985 per recu­pe­rar la ciu­tat de Bar­ce­lona dels musul­mans; també es va aparèixer a Jaume I en la con­questa de València i Mallorca. Invo­cant-lo (“Sant Jordi, firam, firam!”), els cata­lans van fer seva la Medi­terrània sen­cera i la seva creu s’alçà al cas­tell de Ceti­nes, l’Acròpolis d’Ate­nes. Les Corts cata­la­nes reu­ni­des el 1456 a Bar­ce­lona, pro­cla­ma­ren Sant Jordi patró de Cata­lu­nya ja que “mossèn Sant Jordi és patró i advo­cat del senyor Rei”.

La devoció de la casa reial de Bar­ce­lona per Sant Jordi fou lle­gendària. Els reis cata­lans regi­ra­ren cel i terra per tro­bar les relíquies del patró de Cata­lu­nya, Aragó i València (fins Almansa, quan va aparèixer sant Vicent Fer­rer). No ende­ba­des les relíquies més impor­tants que en que­den són a Bar­ce­lona i València. L’any 1377 Eli­o­nor d’Aragó (1333-1416), esposa de Pere I de Xipre i filla de l’infant Pere d’Aragó, va obse­quiar el rei Pere III el Ceri­moniós (cosí germà seu) amb un braç de plata amb l’os gran del braç dret de sant Jordi. Alfons el Magnànim el dipo­sità a la seu de València el 1437­com a fiança d’un préstec que li féu el capítol. El rei no va tor­nar-lo i la Cate­dral es va que­dar el braç. Fins avui. De la mà, l’any 1832 se’n va extraure un dit per a Alcoi i una cane­lla de dit per a Vilell.

També exis­teix un petit osset del sant a la Sagarra, a l’església de Sant Jordi d’Alta-riba, a Estaràs. Però, sobre­tot, ens queda la cape­lla de Sant Jordi del Palau de la Gene­ra­li­tat, on hi ha dos ossos més i un tros­set del cap de Sant Jordi. Sí, sí, del cap de Sant Jordi. Després de la bata­lla de Cefis, el 1311, els cata­lans van acon­se­guir fer seu el cap de Sant Jordi, que era a l’església del cas­tell de Livàdia, dins del que seria el ducat d’Ate­nes. Però per­dut el ducat, per­dut el cap. Per a des­es­pe­ració dels reis cata­lans, de Martí a Alfons, que faran mans i mànigues per recu­pe­rar-lo. Però final­ment el cap se’l fa seu Venècia, on reposa des del 1462 a l’església de San Gior­gio Mag­gi­ore. I tan­ma­teix, als anys vui­tanta es van fer ges­ti­ons per acon­se­guir-ne un tros­set, ges­ti­ons que van ava­lar l’abat de Mont­ser­rat i M. Coll i Alen­torn. I els vene­ci­ans ens el van donar. Des del 1981, un mini tros del cap és la cape­lla de Sant Jordi del Palau de la Gene­ra­li­tat.

Arreu de la ciu­tat de Bar­ce­lona, estàtues, escuts, imat­ges, retau­les, han omplert des de sem­pre tots els racons de l’heroi. Pin­tat pels millor s artis­tes cata­lans de tots els temps, el famós retaule que pre­si­dia la cape­lla del palau, de Ber­nat Mar­to­rell, es con­serva avui frag­men­tat i dis­tribuït entre l’Art Ins­ti­tute de Chi­cago i el Museu del Louvre de París (i sem­bla que la peça que fal­tava és al Museu de Filadèlfia). També el famós retaule del cen­te­nar de la Ploma, on sant Jordi apa­reix com­ba­tent al cos­tat de Jaume I, es troba fora del país, al Museu de Victòria i Albert, a Lon­dres.

Símbol de força, de deter­mi­nació, de lluita. Sant Jordi no és tan sols un heroi, són uns ulls que miren una terra, és la mirada de la història, de la vida i de la lli­ber­tat. I on millor es per­cep aquesta mirada és en l’estàtua de Josep Lli­mona a Montjuïc. Un cava­ller nu, inerme, inde­fens, sense elm ni cui­rassa, caval­cant, tom­bat d’un cos­tat. Però amb la mirada plena de força, a punt d’escla­tar d’ener­gia.

La Renai­xença va saber veure-hi l’heroi de la nació. Joan Mara­gall va dir-ne: “Quan un poble pren per patró un heroi, és que vol reviure cons­tant­ment la seva heroïcitat [...] No n’hi ha prou d’ale­grar-se en la festa i la diada, ens cal reno­var en cada moment la lluita i la victòria.” Josep Puig i Cada­falch va dei­xar escrit, a la casa de les Pun­xes, en un mosaic for­mi­da­ble: “Sant Patró de Cata­lu­nya, tor­neu-nos la lli­ber­tat”.

Sant Jordi mata el drac d’una vegada!

Sant Jordi mata el drac d’una vegada!

(Si voleu veure l’article publicat cliqueu aquí)

Casa Solterra
Carrer dels Ciutadans, 18
17004 Girona

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Seguiu-nos