Skip to main content

Articles publicats a: El Punt Avui

| Cultura

‘A Tale of Catalonia'

Aquest és el subtítol que acom­pa­nya l'edició anglesa de Canigó, de Jacint Ver­da­guer, con­ver­tit en Mount Canigó en la tra­ducció de Ronald Puppo, que publica Bar­cino-Tame­sis. No és una fita més en una col·lecció que ha traduït i edi­ta...
| Política

“L’única manera d’avançar és la ruptura democràtica”

Benvolgudes i benvolguts: Vull començar aquesta declaració expressant un cop més el meu condol i el del govern a totes les víctimes i familiars de les víctimes de la Covid-19 que ha colpejat aquests últims mesos el nostre país i la resta del món. Perquè en aquest país continuen encara morint per...
| Política

1-O: l’esperança de la victòria que vindrà

Devien ser les sis de la tarda. Amb la Carola, les filles i un parell de famílies més, esperàvem fora de l’Escola Oficial d’Idiomes que s’acabés l’horari laboral per entrar-hi. Era divendres. Un divendres especial, perquè menys de 48 hores després començaria una votació que canviaria la història ...
| Política

A 100 dies

El diven­dres 19 d'aquesta set­mana serem a 100 dies del 27-S. Ja han pas­sat les elec­ci­ons muni­ci­pals; ja s'han cons­tituït els nous ajun­ta­ments. Ara és neces­sari que tots els esforços es con­cen­trin en un únic objec­tiu: gua­ny...
| Política

A vèncer l’impossible!

Vivim hores extra­or­dinàries. Som allà on havíem de ser. Estem tocant la inde­pendència amb la punta dels dits, gai­rebé li fem pes­si­go­lles i per això aquesta con­ti­nua essent la revo­lució dels som­riu­res. O és que la lli­ber­tat no e...
| Memòria històrica

Argelers 1939 – Idomeni 2016

La guerra del des­as­tre naci­o­nal, per dir-ho en parau­les de Joan Sales, marca amb senyal de foc el segle XX a Cata­lu­nya. Les seves con­seqüències, a l'inte­rior, l'intent de geno­cidi cul­tu­ral d'un poble i la repressió política als demòcra&s...
| Articles

Assetjats, des de fa 310 anys

El dia de Sant Jaume farà exactament 310 anys de l’arribada de l’exèrcit de les Dues Corones, França i Espanya, comandat pel duc de Pòpuli, a les portes de la ciutat de Barcelona. El dia abans s’havia hissat la bandera de Santa Eulàlia a la&n...
| Política

Bandera negra

Els almogàvers a Grècia, els sega­dors per Cor­pus, els car­do­nins pel setge de 1711, els bar­ce­lo­nins i cata­lans a les mura­lles de la capi­tal de Cata­lu­nya en el dar­rer alè de lli­ber­tat del nos­tre poble. La ban­dera n...
| Memòria històrica

Carta oberta per salvar cal Macià

Som ben a punt de per­dre una masia d’un valor patri­mo­nial incal­cu­la­ble. La casa de Vall­ma­nya, al terme muni­ci­pal d’Alcarràs, que havia estat pro­pi­e­tat de la família del pre­si­dent Fran­cesc Macià es troba en unes con&sh...
| Política

Catalan Weekend

Data: dar­rer cap de set­mana de juny. El repte és for­mi­da­ble, l'èxit, arris­cat. Però s'ima­gi­nen Bar­ce­lona el dia 27 de juny plena d'estran­gers que volen conèixer què està pas­sant a Cata­lu­nya? No els sedu­eix la idea? Fa dos...
| Política

Crida pel referèndum

Siguem ori­gi­nals, com deia Gaudí, tor­nem als orígens. I l'ori­gen de tot és l'exer­cici de la sobi­ra­nia del poble de Cata­lu­nya per a deci­dir el seu futur. Des del 10-J del 2010, del qual avui com­me­mo­rem el 5è ani­ver­sari (So...
| Memòria històrica

Crònica política de la República Catalana (14-17 d'abril de 1931)

L'advocat, editor i escriptor Quim Torra rememora les quatre jornades del mes d'abril de 1931 en què Catalunya va ser independent  El Punt Avui publica una crònica en quatre lliuraments entre demà i dimarts vinent “En Macià és l'únic home que té una política. En Macià és la nostra única es...
| Memòria històrica

D'un canvi de règim polític a un canvi d'estat

Els resultats de les eleccions municipals del 12 d'abril precipiten la fi de la monarquia a Espanya  Macià proclama la República Catalana, com a estat d'una federació ibèrica La nit del dia 12, Macià envi­ava el tele­grama següent: “Niceto Alcalá Zamora, pre­si­dente Gobi&s...
| Política

Desobeir, és clar que sí

Cul­mi­nar la prein­de­pendència –la fase d'exe­cució del procés en què ara mateix ens tro­bem– exi­geix que es pro­du­ei­xin totes les con­di­ci­ons perquè es pro­vo­qui una tem­pesta política per­fecta. Caldrà lide­ratge co...
| Memòria històrica

Egmont

“Defenseu allò que és vostre!” Amb aquest crit de coratge, el comte d’Egmont avançà cap al cadafal, al bell mig de la Grand Place de Brussel·les. Pocs instants després, va ser decapitat amb una destral, el 5 de juny de 1568. Minuts abans, el comte declarava encara ser lleial al seu rei, Felip II,...
| Política

El ‘big bang' català

El que el pre­si­dent Mas va pre­sen­tar dimarts no va només ser un full de ruta cap a la inde­pendència, de pas­sada va dei­xar anar unes quan­tes bom­bes ter­mo­nu­cle­ars de 100 mega­to­nes de potència (m'he asses­so­rat i puc...
| Memòria històrica

El Born i la nació

Fa unes setmanes hem pogut començar a conèixer la voluntat del nou govern municipal amb el centre cultural del Born. En la nota de premsa que es va distribuir, el comissionat de Programes de Memòria, Sr. Ricard Vinyes, indicava que volia ampliar els seus objectius “amb una línia nova i rica de ...
| Política

El carnaval de la Sra. Balletbò

Fa un parell de diu­men­ges, l'exdi­pu­tada i mem­bre icònica del PSC Anna Balletbò era entre­vis­tada al digi­tal Crónica Glo­bal. En un moment deter­mi­nat, i en la pre­gunta de com veia el procés, la Sra. Balletbò va afir­mar: “Ahora ha ...
| Memòria històrica

El patró de Catalunya

Sant Jordi, patró de Cata­lu­nya. Per què és ell i no un altre? Com és que entre tots els tros­sets que que­den als Països Cata­lans, podríem recons­truir gai­rebé sen­cer el cava­ller Sant Jordi? Envol­tat de núvols i caval­cant un cavall blanc, Sant J...
| Política

El procés, fa 25 segles

Gràcies als déus, encara hi ha peti­tes ale­gries que aju­den a des­em­pol­sar-se el dia a dia ruïnós i gris oceànic de la lite­ra­tura del temps de les pres­ses. Recordo l’asto­ra­ment amb què l’any 2011 començava la lec­tura del Bre­vi&sh...