Skip to main content

Argelers 1939 – Idomeni 2016

La guerra del des­as­tre naci­o­nal, per dir-ho en parau­les de Joan Sales, marca amb senyal de foc el segle XX a Cata­lu­nya. Les seves con­seqüències, a l'inte­rior, l'intent de geno­cidi cul­tu­ral d'un
poble i la repressió política als demòcra­tes; a l'exte­rior, l'èxode de milers de cata­lans. La der­rota de la República va ser alguna cosa més que la cai­guda d'un règim polític; per a Cata­lu­nya va ser l'esfon­dra­ment abso­lut. “Sí, Cata­lu­nya ha per­dut”, deia Gaziel, ara que està tan de moda recor­dar el peri­o­dista ter­ce­ra­vi­ista d'abans de la guerra, però poc l'Agustí Cal­vet indig­nat de les Medi­ta­ci­ons en el desert. I men­tre a Cata­lu­nya s'aba­tia el ter­ror (afu­se­lla­ments, depu­ra­ci­ons, cen­sura, pro­hi­bi­ci­ons, mul­tes, des­ter­ra­ments), la diàspora repu­bli­cana aga­fava pro­por­ci­ons colos­sals. Es cal­cula que dels prop de 470.000 espa­nyols que van mar­xar a l'exili, gai­rebé 150.000 eren cata­lans.

Rovira i Vir­gili, Xavier Ben­gue­rel, Miquel Joseph i Car­les Pi i Sunyer van escriure qua­tre de les cròniques més cone­gu­des d'aque­lla marea humana que fugia. Són la repre­sen­tació més ben aca­bada d'una cul­tura escla­fada, un país des­truït en totes les seves ambi­ci­ons. Tot s'ensorrà i passà avall per aque­lla gene­ració: la lluita per la lli­ber­tat, per tre­nar un país cul­tu­ral­ment avançat, per redreçar naci­o­nal­ment un poble. Ana­ven cons­truint nació, avançaven, qui sap on hau­rien arri­bat, i de sobte va aparèixer la daga que va com­por­tar la llarga nit de la cul­tura cata­lana.

I tan­ma­teix, no podem par­lar d'exili, sinó d'exi­lis. Com deia Car­les Font­seré, hi havia exi­li­ats de pri­mera i exi­li­ats de “ter­cera”. És a dir, aquells que, pas­sada la rat­lla, ana­ren a raure als camps. El seu tes­ti­moni humà, el d'Agustí Bar­tra, Pere Vives, Fer­ran de Pol, Agustí Cabruja, Pere Car­bo­nell o Jaume Pla (que ser­vi­ria de base a Ben­gue­rel per a escriure el seu relat) també for­men part del Lli­bre negre de l'exili que, a manera de com Vasili Gross­man i Ilyá Ehren­burg van escriure sobre el geno­cidi jueu, ens cal­dria també reco­llir per al catàleg com­plet de la infàmia. Gai­rebé 80.000 per­so­nes van acu­mu­lar-se a la ciu­tat de fusta, der­ro­tada, en plena sorra d'Arge­lers en ple l'hivern; 100.000 a Sant Cebrià. Pocs lli­bres pro­du­ei­xen una tal sen­sació de des­es­pe­rança i cal­fred com Cam­pos de con­cen­tración, escrit per Narcís Molins i il·lus­trat per Josep Bar­tolí, on el dolor és viu, cru, punyent.

Dei­xats anar, con­ver­tits en autènti­ques des­fer­res huma­nes, vigi­lats per poli­cies fran­ce­sos sense cap mena de con­tem­plació, a tots els exi­li­ats que pas­sa­ran pels camps els que­darà sem­pre una sen­sació de mal­trac­ta­ment i d'injustícia, un xoc emo­ci­o­nal que va ser un dal­ta­baix, davant d'una rebuda tan ines­pe­ra­da­ment cruel per part de l'Europa democràtica. “Ciu­tat de der­rota. Haver estat vençut no era prou (…) Al nord, fil­fer­ra­des; al sud, fil­fer­ra­des; a l'est, fil­fer­ra­des. Ah, però a l'est hi ha el mar!”, escriu Bar­tra al seu monu­men­tal Crist de 200.000 braços. Jaume Pla narra els pri­mers dies al camp, en plena tra­mun­tana de febrer, i unes fus­tes com a coberta, només amb la fam de com­pa­nyia i l'aigua des­sa­lada com a des­tros­sa­bu­dells. Pere Car­bo­nell, el Nadal de 1939, encara al camp, va orga­nit­zar un pes­se­bre...

La majo­ria d' aquells que no van poder fugir o tro­bar una feina, aca­ba­rien essent mobi­lit­zats per l'exèrcit francès en tas­ques de for­ti­fi­cació o de tre­balls forçats. A mesura que arribés l'avanç impa­ra­ble dels nazis, serien cap­tu­rats i envi­ats als camps ale­manys. Només a Maut­hau­sen, de les 200.000 per­so­nes empre­so­na­des, 6.000 eren repu­bli­cans espa­nyols i 3.000 cata­lans, valen­ci­ans i illencs. 120.000 van morir.

En tots els exi­li­ats, el record dels camps fran­ce­sos és un mal­son ines­bor­ra­ble; en els que podran aga­far els vai­xells cap al Nou Món, en canvi, l'arri­bada a Mèxic o als països que els acu­llen, és un moment d'extra­or­dinària ale­gria, de retro­ba­ment amb la pau.

Aquells camps de refu­gi­ats fran­ce­sos avui s'alcen com a tes­ti­moni de càrrec davant de la ver­go­nya que cau sobre Europa en la repe­tició de la història en l'allau dels fugi­tius polítics siri­ans a Grècia.

Ido­meni és el mirall d'Arge­lers, sen­zi­lla­ment per­so­nes que fugen d'una guerra i d'una repressió.

Cata­lu­nya és un país d'exili i més que cap altre hau­ria de demos­trar avui que és un país d'aco­llida. Ser sobi­rans, exer­cir la sobi­ra­nia, vol dir exac­ta­ment això: aco­llir qui més ho neces­sita, perquè per huma­ni­tat i dig­ni­tat ens sem­bla que ho hem de fer –que és l'únic límit que ens hem de reconèixer–. Com a cata­lans i euro­peus no podem sen­tir-nos-en exclo­sos de cap manera, ans al con­trari, la nos­tra memòria com a poble ens ha d'inter­pel·lar i ens ha d'exi­gir actuar.

(Si voleu veure l’article publicat cliqueu aquí)