Skip to main content

Carta oberta per salvar cal Macià

Som ben a punt de per­dre una masia d’un valor patri­mo­nial incal­cu­la­ble. La casa de Vall­ma­nya, al terme muni­ci­pal d’Alcarràs, que havia estat pro­pi­e­tat de la família del pre­si­dent Fran­cesc Macià es troba en unes con­di­ci­ons de con­ser­vació deplo­ra­bles i indig­nes. Sense una actu­ació urgent, aquest con­junt patri­mo­nial que­darà com­ple­ta­ment irre­cu­pe­ra­ble. Ja fa un parell d’anys que es reclama que s’hi actuï de manera dràstica per evi­tar que les con­di­ci­ons mete­o­rològiques i el pas del temps aca­bin fent per­dre un espai que ens hau­ria de per­me­tre reco­brar la memòria i el conei­xe­ment d’un dels pre­si­dents més impor­tants d’aquest país.

Par­lem d’una finca que forma part de l’Inven­tari del Patri­moni Arqui­tectònic de Cata­lu­nya i està cata­lo­gada com a bé cul­tu­ral d’interès local, sense que això sem­bli interes­sar gaire a les admi­nis­tra­ci­ons públi­ques que, en pri­mer terme, se n’hau­rien de res­pon­sa­bi­lit­zar. Lamento no haver cone­gut el cas fins fa dos anys. Des d’ales­ho­res, he pro­cu­rat fer totes les ges­ti­ons pos­si­bles per tro­bar-hi una solució. Em consta que s’ha estu­diat, però malau­ra­da­ment, ara per ara, seguim sense con­cre­tar el seu sal­va­ment. En aquest sen­tit vull agrair la feina de la pla­ta­forma Sal­vem Cal Macià, que no ha defa­llit en cap moment.

Aquesta pla­ta­forma popu­lar es va acti­var per exi­gir a l’Ajun­ta­ment d’Alcarràs, a la Dipu­tació de Lleida i a la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya que actu­es­sin amb cele­ri­tat per evi­tar un mal major. Cal tenir en compte que la casa on el pre­si­dent Macià pas­sava llar­gues tem­po­ra­des s’està esfon­drant i té esquer­des que aviat la poden dei­xar com­ple­ta­ment ensor­rada. Cal evi­tar-ne la degra­dació i l’ensor­ra­ment defi­ni­tiu amb una entesa de les admi­nis­tra­ci­ons.

El valor patri­mo­nial, artístic, arqui­tectònic, històric i memo­rial de Casa Vall­ma­nya són també una opor­tu­ni­tat de revi­ta­lit­zació cul­tu­ral i turística si l’adqui­sició de la finca i la seva reha­bi­li­tació es posen al ser­vei d’un pro­jecte museístic per expli­car la vida i obra del pre­si­dent Fran­cesc Macià. Un pro­jecte que pot anar més enllà i fer conèixer la història del món agrari català, de la qual la finca de Vall­ma­nya és pro­ta­go­nista amb la impli­cació directa en l’arri­bada d’aigua amb Macià pre­si­dint la junta de regants i trans­for­mant el Ponent català en una terra de reg.

Un país que s’estimi no pot dei­xar caure la casa d’un pre­si­dent amb un valor arqui­tectònic, històric i patri­mo­nial com la Casa Macià de Vall­ma­nya. És per això que demano públi­ca­ment al pre­si­dent Pere Ara­gonès; a la con­se­llera de Cul­tura, Natàlia Gar­riga; al pre­si­dent de la Dipu­tació de Lleida, Joan Talarn, i al bat­lle d’Alcarràs, Jordi Janés, que es posin d’acord de manera urgent per evi­tar un dany irre­pa­ra­ble i la pèrdua d’una opor­tu­ni­tat tan gran com és recu­pe­rar la casa del pre­si­dent Macià.

Sal­vem cal Macià, sal­vem la memòria.

 

(Si voleu veure l’article publicat cliqueu aquí)