Skip to main content

Màxima esperança, màxim coratge

L'amic Vicenç Pedret m'ha dei­xat lle­gir aquest estiu la seva tesi doc­to­ral, His­to­ri­o­gra­fia i filo­so­fia política (Tucídides, Maquia­vel, Hob­bes), diri­gida pels pro­fes­sors Sales i Mont­ser­rat, i qua­li­fi­cada amb els màxims honors. Cer­ta­ment, aquests tres autors, punyents, lúcids, pragmàtics, ens pro­por­ci­o­nen encara avui una autèntica lliçó per enten­dre la rea­li­tat política que ens envolta.

De Tucídides (que sos­pito és el per­so­natge que més atrau Pedret dels tres) és la cita següent: “La màxima espe­rança pro­por­ci­ona també el màxim coratge”. I si la por­tem als nos­tres dies, si mirem enrere, si mirem els dar­rers cinc anys pas­sats, si ens atu­rem un segon a recor­dar el 9-N, veu­rem que hi ha motius clars per a l'espe­rança en la seva màxima expressió, i per seguir avançant enda­vant, sem­pre enda­vant, cap a la inde­pendència de Cata­lu­nya.

Al llarg d'aquests sis anys i qua­tre històriques mani­fes­ta­ci­ons (2010, 2012, 2013 i 2014), hem vist un poble abraçar la causa de la lli­ber­tat, llum als ulls i força al braç, con­vençut ja que la cons­trucció d'un país, del seu país, només es pot fer segant cade­nes, amb les armes de la volun­tat de ser, la vocació de moder­ni­tat i d'una certa idea civi­lit­zada d'estar al món, entesa en ter­mes euro­peus. Sen­zi­lla­ment, hem vist un poble nor­mal que vol ser nor­mal.

I aquesta és, sens dubte, la clau de tot ple­gat. Mira­cle? En abso­lut, es tracta del sim­ple i natu­ral camí dels pobles que aspi­ren a ser-ho. Els cata­lans, la gran majo­ria dels cata­lans, ha tor­nat a tro­bar-se en la cruïlla de camins de la nos­tra història: uns ens por­ten a l'Estat espa­nyol de sem­pre, incapaç de plan­te­jar ni una sor­tida al no a per­petuïtat a què té con­dem­na­des les rei­vin­di­ca­ci­ons cata­la­nes; els altres camins, en canvi, ens por­ten al món. I han, hem esco­llit, el món. Amb tota l'espe­rança.

La diferència amb el cata­la­nisme d'antany és que aquesta recerca a la nor­ma­li­tat ja no passa per voler un país mode­ra­da­ment lliure. Hem après dels errors. Sen­tit comú de nou –una altra de les eines que l'inde­pen­den­tisme ha arra­bas­sat als uni­o­nis­tes– i és que, per què seguir insis­tint en la via del fracàs? El cata­la­nisme s'ha pas­sat en massa a l'inde­pen­den­tisme, can­sat de jugar al narcòtic estra­teg espa­nyol, perquè té ganes no només de ser al món, sinó de men­jar-se'l. Té ganes de ser!

L'Estat espa­nyol es des­perta avui tenint un pro­blema: l'Estat espa­nyol. El pro­blema no és Cata­lu­nya, sinó Espa­nya mateixa. Per què els fa por la lli­ber­tat? Per què només hi veuen dra­ma­tisme quan cal veure-hi espe­rança? Per què es refu­gien en la por? “La cons­ti­tución es la res­pu­esta al inde­pen­den­tismo”, afir­men, quan jus­ta­ment és tot el con­trari, l'inde­pen­den­tisme és la res­posta a la Cons­ti­tució espa­nyola. El crit ara és Via Lliure a la nos­tra cons­ti­tució, la de la República de Cata­lu­nya.

No hi ha cap dubte. Volem votar i volem la inde­pendència. Cada cop som més a prop de tor­nar, per fi, a casa. Depèn de nosal­tres i estem pre­pa­rats.

Però alhora aquesta espe­rança ens ha fet forts, sòlids, deci­dits. Les incom­pren­si­bles tra­ves, l'ús de tota la força de l'apa­rell esta­tal, les des­ver­go­nyi­des fal­se­dats que dia sí dia també hem supor­tat, amb un estoïcisme que Tucídides hau­ria ala­bat, ens han enco­rat­jat. Una com­bi­nació excel·lent, la de l'espe­rança amb el coratge, i que neces­si­ta­rem en els pro­pers mesos.

Tenim a l'abast el que cap gene­ració abans que la nos­tra havia som­niat. Per què? Sen­zi­lla­ment perquè som al bell mig del país. Que ningú no s'equi­vo­qui: l'espai cen­tral, majo­ri­tari, popu­lar, de la Cata­lu­nya política, aquell màgic lloc anhe­lat per qual­se­vol força política, l'ocupa avui l'inde­pen­den­tisme. Per això hem acon­se­guit, nogens­menys, con­ver­tir les elec­ci­ons al Par­la­ment de Cata­lu­nya en el referèndum que no ens van dei­xar fer.

El 27-S, millor dit, el man­dat democràtic del 27-S, ens situarà a tots en un punt irre­ver­si­ble perquè no només exer­ci­rem el dret a l'auto­de­ter­mi­nació; ens impo­sa­rem el deure a fer-ho rea­li­tat. Amb tota l'espe­rança. I amb tot el coratge.

(Si voleu veure l’article publicat cliqueu aquí)